Przejdź do treści
Menu
Umów Wizytę Express Umów Wizytę Standard
Platforma telemedyczna 24

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ APLIKACJI MED24

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie (dalej jako „Polityka”) określa zasady przetwarzania
Danych Osobowych Użytkowników strony internetowej pod adresem www.med-24.com.pl oraz
aplikacji Med24 (dalej jako „Aplikacja”), jak również wykorzystywania plików cookie lub innych
podobnych technologii w związku z działaniem Strony internetowej oraz aplikacji Med24 (dalej jako
„Aplikacja”).

Terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w Polityce, mają znaczenie nadane im w Regulaminie
świadczenia usług drogą elektroniczną dla aplikacji Med24, który jest dostępny tutaj.

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.1 Administratorem Państwa Danych Osobowych Med24 Holding sp. z o.o. z siedzibą w
      Warszawie przy ul. Berezyńskiej 39 (03-908 Warszawa), wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st.
      Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru
      przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875629, REGON:
      387834113, NIP: 5252847595, (dalej jako „Usługodawca”), w następującym zakresie:


    1.1.1 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym w celu pośredniczenia w realizacji
             Usług medycznych) - na podstawie Umowy zawieranej między Użytkownikiem a
             Usługodawcą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);


    1.1.2 w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów
             podatkowych lub rachunkowych) - na podstawie obowiązków prawnych Usługodawcy
             określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);


    1.1.3 w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzania Danych Osobowych (w tym wykazania,
             że Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania
             Danych Osobowych, o których mowa w art. 5 RODO) - na podstawie obowiązków
             prawnych Usługodawcy określonych w RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);


    1.1.4 w celu marketingu usług Usługodawcy oraz oferowanych przez Usługodawcę usług
             realizowany przez Podmiot leczniczy (w tym przesyłania informacji handlowych drogą
             elektroniczną, wysyłki newslettera, prowadzenia telemarketingu) - na podstawie
             prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


    1.1.5 w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw związanych z prowadzoną przez
             Usługodawcę działalnością gospodarczą - na podstawie prawnie uzasadnionego
             interesu Usługodawcy, jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw (art. 6 ust.1 lit. f RODO).


1.2 Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Med24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
      Berezyńska 39, 03-809, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
      prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
      Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000757017, NIP: 5252769926, REGON:
      381771096, kapitał zakładowy: 5.000 zł (dalej jako „Podmiot leczniczy”), w następującym
      zakresie:1.2.1 w celach niezbędnych do wykonania Umowy o świadczenie Usług medycznych zgodnie
      z Regulaminem lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem Umowy o
      świadczenie Usług medycznych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);


    1.2.2 w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Podmiocie
            leczniczym, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
            pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 j.t. ze zm.) (art. 6 ust. 1 lit.c) RODO);


    1.2.3 w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony roszczeń związanych
             ze świadczeniem Usług medycznych, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
             realizowanych przez Podmiot leczniczy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);


    1.2.4 w zakresie niezbędnym do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy
            medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i
            usługami opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego
            prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
            Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 j.t. ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
            r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 j.t. ze zm.) (art. 9 ust. 1 lit. h) RODO).


1.3 Administratorem Państwa Danych Osobowych jest House-Med sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
      ul. Płk. Ryszarda Kuklińskiego 17A, 30-720 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców
      Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w
      Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000315649, NIP: 6751403730, REGON:
     120807570, kapitał zakładowy: 50.388 zł (dalej jako „House-Med”), w następującym zakresie:


    1.3.1 w celach niezbędnych do wykonania Umowy na wykonanie Badań medycznych lub
             podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem Umowy na wykonanie Badań
             medycznych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);


    1.3.2 w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na House- Med,
             wynikających w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
             Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 j.t. ze zm.) oraz ustawy z dnia 15
            kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 j.t. ze zm.) (art. 6 ust.
            1 lit. c) RODO);


    1.3.3 w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony roszczeń związanych
             z wykonywaniem Badań medycznych, wynikających z prawnie uzasadnionych
            interesów realizowanych przez House-Med (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);


    1.3.4 w zakresie niezbędnym do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy
            medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i
            usługami opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego
            prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
            Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 j.t. ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
           r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 j.t. ze zm.) (art. 9 ust. 1 lit. h) RODO).


1.4 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę można się
     kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - Panią Anną Dąbkowską drogą elektroniczną pod
     adresem iodo@med-24.com.pl lub korespondencyjnie na adres ul. Berezyńska 39, 03-908Warszawa.

1.5 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Podmiot leczniczy można
      się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - pod adresem: : iodo@med-24.com.pl, lub
      korespondencyjnie na adres ul. Berezyńska 39, 03-908 Warszawa.

1.6 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez House-Med można się
      kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - Dawidem Bochenek drogą elektroniczną pod
      adresem iod@upacjenta.pl lub korespondencyjnie na adres ul. Ryszarda Kuklińskiego 17A, 30720
      Kraków.

1.7 Dane Osobowe będą przechowywane przez Usługodawcę przez następujące okresy:

    1.7.1 przetwarzanie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną - Dane Osobowe będą
            przechowywane przez czas realizacji usług zgodnie z Regulaminem, przy czym nie dłużej
            niż do czasu wypowiedzenia, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o świadczenie usług
            drogą elektroniczną lub przedawnienia roszczeń, a w zakresie reklamacji Dane
            Osobowe będą przechowywane przez czas obsługi reklamacji, lecz nie dłużej niż do
            czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika;
   

    1.7.2 przetwarzanie w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa - Dane
            Osobowe będą przechowywane przez czas oznaczony w przepisach prawa powszechnie
            obowiązującego;

    1.7.3 przetwarzanie w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzania Danych Osobowych -
             Dane Osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usług zgodnie z
             Regulaminem, przy czym nie dłużej niż do czasu wypowiedzenia, wygaśnięcia lub
             rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub przedawnienia
             roszczeń;

    1.7.4 przetwarzanie w celu marketingu usług Usługodawcy oraz oferowanych przez
            Usługodawcę usług realizowany przez Podmiot leczniczy (w tym przesyłania informacji
            handlowych drogą elektroniczną, wysyłki newslettera, prowadzenia telemarketingu) -
            Dane Osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do
            celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich
           przetwarzania przez Użytkownika, lecz nie dłużej niż przez 5 lat od ich pozyskania;

    1.7.5 dochodzenia roszczeń i obrony praw związanych z prowadzoną przez Usługodawcę
             działalnością gospodarczą - Dane Osobowe będą przechowywane przez czas trwania
             Umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z odpowiednich
             przepisów prawnych.

1.8 Dane Osobowe będą przechowywane przez Podmiot leczniczy oraz House Med przez
następujące okresy:

    1.8.1 w celach niezbędnych do wykonania Umowy o świadczenie Usług medycznych zgodnie
             z Regulaminem lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem Umowy o
            świadczenie Usług medycznych - Dane Osobowe będą przechowywane przez okres
            trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
            wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

    1.8.2 w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
            administratorze, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o
            prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Dane Osobowe będą przetwarzane przez
           okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

    1.8.3 w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony roszczeń - Dane
            Osobowe będą przechowywane przez czas trwania Umowy, a następnie przez okres
            przedawnienia roszczeń wynikający z odpowiednich przepisów prawnych.

    1.8.4 w zakresie niezbędnym do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy
            medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i
            usługami opieki zdrowotnej - Dane Osobowe będą przechowywane przez czas
            określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o
            prawach pacjenta, zgodnie z którą podmiot leczniczy ma obowiązek przechowywać
            dokumentację medyczną pacjenta przez co najmniej 20 lat.

1.9 Odbiorcami Państwa Danych Osobowych, dla których administratorem jest Usługodawca, będą
      Podmiot leczniczy, Osoby uprawnione do świadczenia usług medycznych, House Med, a także
      podmioty zewnętrzne dostarczające wspierające systemy informatyczne, świadczące usługi
      związane z bieżącą działalnością Usługodawcy (księgowość, podatki) - na mocy stosownych
      umów powierzenia przetwarzania Danych Osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez
      wskazane wyżej podmioty, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
     odpowiednią ochronę Danych Osobowych.

1.10 Odbiorcami Państwa Danych Osobowych, dla których administratorem jest Podmiot leczniczy,
        będą Osoby uprawnione do świadczenia usług medycznych oraz podmioty zewnętrzne
        dostarczające i wspierające systemy informatyczne, świadczące usługi związane z bieżącą
        działalnością Usługodawcy (księgowość, podatki) - na mocy stosownych umów powierzenia
        przetwarzania Danych Osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez wskazane wyżej
        podmioty, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiednią ochronę
        Danych Osobowych.

1.11 Odbiorcami Państwa Danych Osobowych, dla których administratorem jest House-Med, będą:
        Diagnostyka Sp. z o.o., a także podmioty współpracujące z House Med. i Diagnostyka Sp. z o.o.
        dostarczające wspierające systemy informatyczne, świadczące usługi związane z bieżącą
        działalnością House Med. i Diagnostyka Sp. z o.o. (obsługa informatyczna, księgowość, podatki) -
        na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania Danych Osobowych oraz przy
        zapewnieniu stosowania przez wskazane wyżej podmioty, środków technicznych i
        organizacyjnych zapewniających odpowiednią ochronę Danych Osobowych.

1.12 Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Usługodawcę poza Europejski Obszar
        Gospodarczy, do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe mogą być
        przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw trzecich w ramach korzystania
        przez Usługodawcę z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne,
        które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym
        obszarem. Podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca
        odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń
        prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych
        osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W razie niewydania przez Komisję Europejską            decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia
        odpowiednich zabezpieczeń prawnych, Dane osobowe mogą być przekazane do państwa
        trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO. Osoba, której
        dane dotyczą, ma prawo do uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania informacji o
        miejscu udostępnienia danych przekazywanych do państw trzecich.

1.13 Dane Osobowe przetwarzane przez Usługodawcę będą poddawane profilowaniu. Administrator
        na podstawie danych osobowych dokonuje profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych
        czynników osobowych dotyczących Użytkownika. Profilowanie dokonywane jest w celu
        dostosowania oferty handlowej lub marketingowej oferowanej przez Usługodawcę do
        Użytkownika, w tym komunikacji z odbiorcami usług oferowanych przez Usługodawcę.
        Profilowaniu mogą podlegać następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, miejscowość. Dane
        Użytkownika nie są przetwarzane w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka.


1.14 Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to
        podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował brakiem
        możliwości świadczenia usługi, jeżeli zgoda jest warunkiem świadczenia tej usługi.

1.15 Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną
         jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
         przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
         zawarcia umowy.
1.16 Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
        ciążącego na Usługodawcy, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

1.17 Jeżeli przetwarzanie Państwa Danych Osobowych odbywa się na podstawie prawnie
        uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - mają
        Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Danych Osobowych z
       przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją w trybie art. 21 RODO.

1.18 Jeżeli przetwarzanie Państwa Danych Osobowych jest dokonywane w celach marketingu
        bezpośredniego oraz odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
        przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu
        wobec takiego przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną
        sytuacją w trybie art. 21 RODO. W takim wypadku – jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec
        przetwarzania Państwa Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego – nie będziemy
        przetwarzać tych Danych Osobowych do takich celów.

1.19 Jeżeli przetwarzanie Państwa Danych Osobowych polega na profilowaniu oraz odbywa się na
        podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit.
        f RODO) - mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Danych
       Osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją w trybie art. 21 RODO.

1.20 Jeżeli przetwarzanie Państwa Danych Osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody
        (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) - mają Państwo prawo do cofnięcia
        zgody w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
        przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

1.21 W przypadku przetwarzania Państwa Danych Osobowych macie Państwo prawo do żądania dostępu          do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia
        przetwarzania Danych Osobowych.


1.22 W zakresie Danych Osobowych przetwarzanych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
        interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), mają Państwo prawo do
        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną na adres
        kontakt@med-24.com.pl.

1.23 Z zakresie przetwarzania Danych Osobowych w celach niezbędnych do wykonania umowy oraz
        w sposób zautomatyzowany mają Państwo prawo do przenoszenia danych, obejmujące
        uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w
        razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

1.24 Macie Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
        Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uznają
        Państwo, że przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z przepisami prawa.

2. POLITYKA PLIKÓW COOKIE

2.1 Usługodawca wykorzystuje pliki cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia
      Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej
     operacji) lub inne podobne technologie w celu gromadzenia informacji związanych z
      korzystaniem ze Strony internetowej i Aplikacji przez Użytkowników.

2.2 Usługodawca może przetwarzać Państwa Dane Osobowe w związku z wykorzystywaniem plików
     cookie w celach zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej i Aplikacji,
     zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i wszelkich dokonywanych wyborów,
     poprawy wydajności, ulepszania, zbierania informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy
     korzystają ze strony internetowej, dostosowywania działania Strony internetowej i Aplikacji do
     preferencji Użytkowników, tworzenia statystyk użytkowania Strony internetowej i Aplikacji oraz
     w celach marketingowych.

2.3 Na Aplikacji wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na cel ich
      stosowania:

   2.3.1 pliki cookie niezbędne - są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego
              działania Strony internetowej i Aplikacji, możliwości poruszania się po aplikacji i
              korzystania z jej podstawowych funkcji. Są niezbędne do działania Strony internetowej
              i Aplikacji i nie mogą zostać wyłączone, gdyż ich wyłączenie uniemożliwiłoby jej
              działanie;

    2.3.2 pliki cookie funkcjonalne - są wykorzystywane w celu zapamiętania wybranych przez
             Użytkownika ustawień i wszelkich wyborów dokonywanych na Aplikacji i w Aplikacji;

    2.3.3 pliki cookie analityczne - są wykorzystywane w celu poprawy wydajności Strony
             internetowej i Aplikacji, zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej Strony
             internetowej i Aplikacji, ulepszania Strony internetowej i Aplikacji, dostosowywania ich
             działania do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk ich użytkowania;

    2.3.4 pliki cookie reklamowe - są wykorzystywane w celach marketingowych, takich jak
             personalizacja reklam i treści w oparciu o zainteresowania Użytkownika, mierzenie
             wydajności reklam i treści oraz uzyskiwanie wglądu w odbiorców, którzy widzieli reklamy treści.                     Zebrane w ten sposób informacje mogą trafiać także do naszych
             Partnerów: Med24 i House Med, których pliki cookie ustawiane są na Aplikacji (dalej
            „Partnerzy”), jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

2.4 Rodzaje plików cookie ze względu na okres przechowywania:

    2.4.1 pliki cookie sesyjne (session cookies) - przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i
             pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje
             są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;
   

    2.4.2 pliki cookie trwałe (persistent cookies) - przechowywane są w urządzeniu Użytkownika
             przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez
             Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie
             powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika.

2.5 Rodzaje plików cookie ze względu na pochodzenie:

    2.5.1 pliki cookie własne (first-party cookies) - ustawiane przez serwery internetowe Strony
             internetowej i Aplikacji.
   

    2.5.2 pliki cookie podmiotów trzecich (third-party cookies) - ustawiane przez serwery
             internetowe innych stron niż Aplikacja i Aplikacja.

2.6 Pliki cookie są wykorzystywane na Aplikacji na podstawie Państwa zgody wyrażanej poprzez
      wybranie odpowiedniej opcji podczas pierwszego odwiedzenia Strony internetowej lub Aplikacji,
      dostosowanie wyborów dotyczących plików cookie za pośrednictwem panelu Ustawienia lub
      poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki. Udzielenie zgody na
      wykorzystywanie plików cookie jest dobrowolne. Przed udzieleniem zgody na wykorzystywanie
      plików cookie Użytkownik jest informowany o celach wykorzystywania plików cookie oraz o
      możliwości dokonania zmiany ustawień dotyczących plików cookie w każdej chwili.

2.7 Mogą Państwo wycofać udzieloną wcześniej zgodę na wykorzystywanie plików cookie i dokonać
     zmiany ustawień dotyczących plików cookie. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień
     przeglądarki internetowej dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
     szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach
     przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu.

2.8 Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących
      plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można uzyskać pod
      adresami:

    2.8.1 Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;

    2.8.2 Firefox
             https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as…;

    2.8.3 Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows- internet-explorer-delete-manage-cookie;

    2.8.4 Opera https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html;

    2.8.5 Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

2.9 W naszej aplikacji wykorzystujemy następujące pliki cookie:

W naszej aplikacji wykorzystujemy następujące pliki cookie

2.10 Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące pliki cookie:

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące pliki cookie

Cookies wewnętrzne na stronie: używane do dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika lub Odwiedzającego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu np. dopasowanie wersji językowej.

Pliki cookies przechowujemy przez okres 365 dni.